Interactive tree of Alfred Kupfer (I825)

Private (I1120)
Private (I826)
Private (I1119)
Private (I528)
Alfred Kupfer (I825) 1947
Helene Tschichholz (I748) 18811931
Heinrich Carl Tschichholz (I746) 18531939
Anna Elisabeth Hubatka (I747) 18541934
Johann Gottfried Tschichholz (I1013) 18221918
Christiane Marie Lehmann (I1014) 18291913
Johann Michael Lehmann (I26264) 17991886
Johanna Stupka (I26265) 18021855
Franz Ludwig Hubatka (I1016)
Emma Amalie Eckhardt (I1017)